>Absentisme
Absentisme 2017-09-11T09:45:38+00:00

Programa d’absentisme escolar

L’Ajuntament de València des de la responsabilitat de vetlar per una adequada escolarització i continuada assistència al centre escolar dels nostres futurs ciutadans i ciutadanes, i de garantir-los per tant el dret a l’educació consagrada en la Constitució Espanyola, impulsa des de la Regidoria d’Educació aquest Programa per a la prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar de l’alumnat escolaritzat en l’ensenyament bàsic, obligatòria i gratuïta – Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria- compresa entre els 6 i 16 anys.
El Programa està dirigit a tots els centres educatius de la ciutat, públics i concertats.

Com a objectius generals del mateix, es plantegen la minoració i control de l’absentisme escolar i el coneixement de la tipologia de l’alumnat *absentista, per a abordar la problemàtica subjacent al fenomen de l’absentisme escolar i poder intervenir amb projectes específics que es dirigisquen a les causes que estan en l’origen del mateix.

En aquest Programa s’incardinen actuacions i recursos de l’Administració Local – Regidories d’Educació, Benestar Social i Policia Local- i de l’Administració Educativa –Equips Educatius dels centres, Serveis Psicopedagògics Escolars, Departaments d’Orientació i Inspecció Educativa.

Destacar com a eixos fonamentals del Programa:
La coordinació de la participació interinstitucional dels agents intervinents mitjançant circuits, pautes i protocols que fan possible l’exercici de les funcions de cadascun dels agents, sense solapament i amb les actuacions tècniques, i de control i seguiment de tots els expedients d’absentisme escolar per part de la Regidoria d’Educació.
L’oferta de recursos i/o actuacions municipals, com a suport a les intervencions realitzades en els diferents àmbits enfocades cap a la reducció de l’absentisme escolar i caracteritzades per l’agilitat en la seua implementació.

El Programa d’Absentisme Escolar contempla les figures professionals següents:

– Monitor d’Absentisme Escolar .
– Psicòleg.
– Educador Social.
– Pedagog.

Contacte
Tel. 963 525 478 / extensions 2133, 2147 y 2111
secabsetismo@valencia.es