>Centres coordinadors
Centres coordinadors 2018-07-31T14:20:53+00:00

Centres coordinadors 2018/2019

MOLT IMPORTANT

Són els centres on l’alumnat que no ha obtingut plaça escolar en cap dels centres sol·licitats durant el procés d’admissió ha d’arreplegar i presentar un nou imprés de sol·licitud d’OFERTA ZONA els dies 13 i 14 de juny. Data improrrogable.

En esta sol·licitud han d’indicar fins a 3 centres, per orde de preferència, d’entre els centres en què queden places escolars vacants, una vegada finalitzat el procés ordinari.

Les vacants es publicaran als taulers d’anuncis de tots els centres que integren els Districtes Escolars definits a la ciutat de València, el dia 13 de juny, al mateix temps que es publiquen les llistes definitives d’admesos.

Esta sol·licitud ha de presentar-se en el Centre Coordinador del Districte a què pertany el centre amb la vacant sol·licitada en primera opció.

Les famílies arreplegaran la documentació del centre on van presentar la primera sol·licitud per a poder adjuntar-la a la nova sol·licitud d’OFERTA ZONA.