>Subvencions Ciutat Educadora
Subvencions Ciutat Educadora 2019-07-15T13:52:55+00:00

Subvencions Ciutat Educadora

Pla de subvencions Ciutat Educadora
Tal com diu en la seua exposició de motius, el Pla de Subvencions Ciutat Educadora té per objecte contribuir a les tasques dels equips docents dels centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la promoció educativa formal i no formal, en l’etapa d’escolarització Primària i Secundària, d’acord amb la definició d’infància de la Convenció de drets dels xiquets i les xiquetes de l’ONU: “… s’entén per xiquet-xiqueta, tot ésser humà menor de divuit anys d’edat, a excepció que, en virtut de la llei que li siga aplicable, haja aconseguit abans la majoria d’edat.”

Les Bases proposen diferents línies per a desenvolupar projectes educatius:

– Art per a la cohesió social.
– Biodiversitat urbana i periurbà
– Canvi climatic.
– Educació inclusiva.
– Participació.

Situació de la convocatòria 2018/2019

Aprovació de la convocatòria
Acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018

Acord convocatòria 2018 – 2019

Termini de la sol·licitud
Des de 2 fins a 22 d’octubre de 2018 tots dos inclusivament.

Termini  d’esmena i al·legacions

Des del 15 fins al 28 de novembre del 2018, tots dos inclusivament

Anunci llistats provisionals

Llistat esmena

Acord concessió. Resolució convocatòria.

Acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 24 de maig del 2019

Anuncio Subvención Ciudad Educadora

Publicat en el Tauler d’Edictes el 28 de maig del 2019

Tauler d’Edictes

Termini recurs de reposició

Del 28 de maig al 28 de juny del 2019, ambdós inclusivament

Ampliació Termini Justificació Subvenció

S’àmplia el termini per a justificar la Subvenció fins al 15 de Setembre de 2019.

Acord JGL ampliació termini justificació subvenciones ciutat educadora 2018-2019