>Subvencions Ciutat Educadora
Subvencions Ciutat Educadora 2018-11-14T09:01:14+00:00

Subvencions Ciutat Educadora

Pla de subvencions Ciutat Educadora
Tal com diu en la seua exposició de motius, el Pla de Subvencions Ciutat Educadora té per objecte contribuir a les tasques dels equips docents dels centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la promoció educativa formal i no formal, en l’etapa d’escolarització Primària i Secundària, d’acord amb la definició d’infància de la Convenció de drets dels xiquets i les xiquetes de l’ONU: “… s’entén per xiquet-xiqueta, tot ésser humà menor de divuit anys d’edat, a excepció que, en virtut de la llei que li siga aplicable, haja aconseguit abans la majoria d’edat.”

Les Bases proposen diferents línies per a desenvolupar projectes educatius:

– Art per a la cohesió social.
– Biodiversitat urbana i periurbà
– Canvi climatic.
– Educació inclusiva.
– Participació.

Situació de la convocatòria 2018/2019

Aprovació de la convocatòria
Acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018

Acord convocatòria 2018 – 2019

Termini de la sol·licitud
Des de 2 fins a 22 d’octubre de 2018 tots dos inclusivament.

Termini  d’esmena i al·legacions

Des del 15 fins al 28 de novembre del 2018, tots dos inclusivament

Anunci llistats provisionals

Llistat esmena