>Subvencions Ciutat Educadora
Subvencions Ciutat Educadora 2017-12-22T13:11:01+00:00

Subvencions Ciutat Educadora

Pla de subvencions Ciutat Educadora
Tal com diu en la seua exposició de motius, el Pla de Subvencions Ciutat Educadora té per objecte contribuir a les tasques dels equips docents dels centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la promoció educativa formal i no formal, en l’etapa d’escolarització Primària i Secundària, d’acord amb la definició d’infància de la Convenció de drets dels xiquets i les xiquetes de l’ONU: “… s’entén per xiquet-xiqueta, tot ésser humà menor de divuit anys d’edat, a excepció que, en virtut de la llei que li siga aplicable, haja aconseguit abans la majoria d’edat.”

Les Bases proposen diferents línies per a desenvolupar projectes educatius:

– Art per a la cohesió social.
– Biodiversitat urbana.
– Canvi climatic.
– Educació inclusiva.
– Participació.

Situació de la convocatòria 2017/2018

Aprovació de la convocatòria
Acord de la Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2017
Atenció! Hi ha una errata en la convocatòria, l’etapa escolar a la qual es pot acollir la subvenció és des d’infantil fins a secundària, incloent primària.
Convocatoria d’ajudes del Pla de subvencions Ciutat Educadora (pdf)

Termini de la sol·licitud
Des de 7 fins a 26 d’octubre de 2017 tots dos inclusivament.

Vist el llistat de sol·licituds a les quals els falta documentació preceptiva corresponent a la convocatòria d’ajudes Pla de Subvencions Ciutat Educadora 2017-2018, es concedeix un termini de deu dies hàbils  per què les persones interessades esmenen la falta de documentació, que haurà de ser presentada davant el Servei d’Educació, amb indicació que si així no ho feren se’ls tindrà per desistides de la seua petició, d’acord amb el que es disposa en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini per esmenar la falta de documentació
Del 17 al 30 de novembre de 2017.

Llistats faltes de  documentació
Anar a enllaç