Reprenguem 2019-07-29T12:41:32+00:00

Project Description

Reprenguem

Reprenguem

Descripció

Activitat educativa basada en les habilitats per a la vida. Aquesta estratègia s’orienta que les persones en edat adolescent puguen, per mitjà del desenvolupament d’estes deu habilitats, adquirir la capacitat de triar estils de vida saludables que els aporten benestar físic, psicològic i social i l’ajuden a disminuir el risc davant del consum d’alcohol i la resta de drogues. Per a abordar cada una de les deu habilitats per a la vida el/la docent o mediador/a disposa de dos sessions de treball. La primera es concentra a comprendre l’habilitat en relació al consum d’alcohol o altres drogues. La segona gira al voltant de la història animada i busca promoure la conversa. Estes dos sessions poden complementar-se amb recursos pedagògics multimèdia que estimulen el diàleg i la conversa entre els i les adolescents o amb un material de suport específic creat a este efecte.

Objectius

  • Conversar amb adolescents sobre les dificultats i facilitats que experimenten per a administrar el goig i el plaer.
  • Buscar que les i els adolescents puguen desenvolupar habilitats socials per mitjà de trobades o grups.

Adreçat a

ESO3, ESO4

Calendari i horari

  • Curs escolar.
  • El material consta de 20 sessions amb una duració estimada de 45 minuts cada una.

Aportacions de l’Ajuntament

Material didàctic (facilitat per la Conselleria de Sanitat):

  • Guia d’ús per al/ a la docent o mediador/a que arreplega els fonaments metodològics del programa amb una proposta pedagògica per al desenvolupament de cada història.
  • Un CD-ROM amb la descripció animada de cada una de les històries que descriuen les 10 habilitats per separat.

Informació

Imprescindiblement s’haurà de contactar per telèfon amb el Pla Municipal de Drogodependències (PMD) per a realitzar la inscripció en aquest programa. Els números de telèfon de contacte són els següents 962 082 032 – 962 082 008

ODS relacionats amb el programa