Project Description

Mediterrani: un mar en moviment

Mediterrani

Foto: Aidan Meyer

Descripció

La Regió Mediterrània és el bressol de diferents civilitzacions de tres continents units per un element comú: el Mar Mediterrani. Les seves característiques geogràfiques determinen una biodiversitat i una cultura única, sorgides gràcies a la interacció entre els diferents territoris des de fa milers d’anys.

Amb aquest projecte interdisciplinari l’alumnat treballa una visió global de la Regió Mediterrània des de diferents punts de vista: ambiental, històric, cultural, econòmic i social. Així s’aconsegueix treballar diferents continguts i competències curriculars a través d’una proposta didàctica transversal, propera a l’entorn proper de l’alumnat i basada en la recerca en primera persona i en la participació amb la resta de la comunitat escolar.

El projecte es desenvoluparà al centre educatiu durant una setmana. Al llarg de la mateixa, es treballaran les diferents temàtiques mitjançant activitats iniciació del projecte que motivin al grup, recerca en les diferents disciplines proposades pel propi alumnat i presentació dels resultats obtinguts mitjançant diferents tècniques o estratègies a la resta de la comunitat educativa.

El treball d’aula es combinarà amb dues sortides de camp. En primer lloc, es visitarà el port de València, visitant l’Autoritat Portuària on l’alumnat descobrirà la importància que tenen el transport i el comerç de mercaderies a través del Mediterrani. La segona sortida es desenvoluparà en el Parc Natural de L’Albufera per descobrir les característiques i la importància ambiental d’un aiguamoll mediterrani en els processos de migració de l’avifauna.

Objectius

 • Conèixer les característiques de la Regió Mediterrània de forma interdisciplinària partint de l’entorn proper de l’alumnat.
 • Treballar els continguts i competències curriculars de forma activa i transversal.
 • Contextualitzar els problemes socials i ambientals en l’entorn immediat.
 • Fomentar una ètica social i ambiental en relació a les nostres pràctiques i estil de vida.
 • Millorar les competències bàsiques, entre elles: comunicació lingüística (realització d’exposicions orals i elaboració de murals), matemàtiques, ciències i tecnologia (estudi de la biodiversitat, amenaces ambientals, climatologia), digital (ús d’eines informàtiques per a l’obtenció d’informació i tractament de dades), aprendre a aprendre (el propi alumnat obté, analitza i exposa els resultats de la seva recerca), consciència i expressions culturals (estudi de la Regió Mediterrània a través de la seva història, art, arquitectura, esports i gastronomia).

Requisits per a la seua execució

 • El Centre Educatiu ha de disposar d’una aula d’informàtica amb un mínim d’un ordinador per a cada dos alumnes/as.
 • Per a la correcta realització del programa és necessària la col·laboració activa del professorat.
 • Les eixides es realitzaran:
  • Dimecres, eixida a l’Autoritat Portuària, document requerit:
   • Autorització visita al Port de València.
   • Normes a complir durant la visita al Port de València.
  • Dijous, visita a l’Albufera.
 • Les eixides requereixen d’autobús, el cost del qual és a càrrec del Centre Educatiu, tenint en compte reservar places per a els/les Educadors/as.
 • Per a realitzar les eixides es requereix de l’autorització materna/paterna, tutor/a legal,  de l’alumnat.
 • A la finalització de l’activitat educativa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació.

Adreçat a

EP5, EP6, ESO1, ESO2

Calendari i Horari

 • Durant el curs escolar, en dos períodes de temps:
  • Del 17 de Febrer al 27 de Març.
  • Del 4 de Maig al 12 de Juny.
 • Tota la jornada educativa durant una setmana (5 dies hàbils)
 • El programa  està pensat per a desenvolupar-se al llarg de tota la jornada, comptant amb la presència del personal educador assignat per l’Ajuntament en la franja horari de 9.00 a 13.00 h.en horari de 9:00 a 13:00 h.

Aportacions de l’Ajuntament

Equip d’educadors/es

Observacions

Els centres que sol·liciten participar rebran informació detallada sobre les activitats i continguts que es duran a terme al llarg del programa educatiu.

Informació

962084283 – 962082146

ODS relacionats amb el programa