Escolarització de l’alumnat en els ensenyaments bàsics 2019-2020

L’ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta. Comprén l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria.

Comprén deu anys d’escolaritat, dels sis als setze, tenint dret l’alumnat a romandre cursant les dites ensenyances fins als divuit anys.

Cada curs escolar mitjançant Resolució de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València publicada en el D.O.C.V, es determina el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Terminis

El període ordinari de sol·licitud de plaça escolar en educació primària, educació secundària obligatòria i segon cicle d’educació infantil es desenvolupa directament en els centres en el període que marca la Resolució esmentada anteriorment.

Finalitzat este procés les  sol·licituds han de presentar-se en els centres on els pares/mares, tutors/tutores o representants legals desitgen cursar-les. Els centres informaran del procés i del calendari a seguir per a resoldre estes sol·licituds.

Durant el mes de juliol i fins al primer dia lectiu de cada curs escolar la sol·licitud, en els nivells d’Educació Infantil, segon cicle, i d’Educació Primària. es realitzarà directament en el centre amb vacants triat pels pares/mares, tutors/tutores o representants legals d’acord amb la zonificació escolar aprovada cada curs.

El mes d’agost  els centres romandran tancats.

Per a consultar les  vacants d’estos nivells  poden dirigir-se a qualsevol centre de la ciutat.

A partir d’eixa data, excepte excepcions si n’hi haguera,  l’adjudicació de lloc escolar en els nivells educatius citats passa a l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament una vegada que, l’Administració educativa competent passa informatitzats les dades actualitzades d’escolarització.

L’escolarització de l’Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.), acabat el  període ordinari de sol·licitud, es du a terme en els centres seguint el procés i calendari establit.

El mes d’agost  els centres romandran tancats.

Per a consultar les vacants poden dirigir-se a qualsevol centre de la ciutat.

L’escolarització de l’educació secundària obligatòria passa a l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament a partir d’octubre, una vegada que l’Administració educativa competent passa informatitzats les dades actualitzades d’escolarització.

Oficina Municipal d’Escolarització, carrer Amadeo de Savoia, 11 i 13, Horari d’atenció de 8.30 a 13.30 hores de dilluns a divendres, excepte els dies festius.

Legislació 

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2019/2020, a la província de València. [2019/3026]

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. [2019/3033]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues. [2019/1651]

Resolució del 7 de Març de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020. [2019/6051]

Zonificació

Calendari escolar

ESCOLARITZACIÓ

Calendari escolar Curs 2019 – 2020

DATES D’INICI I FINALITZACIÓ DEL CURS PER ETAPES EDUCATIVES:

 

Educació Infantil i Primària:
Inici: 9 de setembre de 2019
Finalització: 18 de juny del 2020

Educació Secundària Obligatòria i Batxiller:
Inici: 9 de setembre de 2019
Finalització: 16 de juny del 2020

Formació Professional:
Inici: 9 de setembre de 2019
Finalització: 16 de juny del 2020

EXCEPCIONALMENT ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA:
Inici: 23 de setembre de 2019
Finalització: 16 de juny de 2020

Formació Professional Bàsica (segona oportunitat):
Inici: 16 de setembre de 2019
Finalització: 23 de juny de 2020

Formació de Persones Adultes:
Inici: 17 de setembre de 2019
Finalització: 12 de juny de 2020

Ensenyances Esportives Reglades i Artístiques de Régimen Especial:
Inici: 23 de setembre de 2019
Finalització: 16 de juny de 2020

Ensenyança d’Idiomes:
Inici: 1 d’octubre de 2019
Finalització: 24 de juny de 2020

VACACIONS DE NADAL I PASQUA, PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES:

Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Pasqua:
del 9 d’abril  al 20 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

RESTA DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES PER MESOS:

OCTUBRE:
9 D’OCTUBRE: Dia de la Comunitat Valenciana.

NOVEMBRE:
1 DE NOVEMBRE: Festa de Tots Sants.

DESEMBRE:
6 DE DESEMBRE: Dia de la Constitució.

MARÇ:
19 DE MARÇ: Sant Josep.

MAIG:
1 DE MAIG: Festa del treball.

FESTIUS LOCALS A EFECTES ESCOLARS:

16, 17 i 18 de MARC de 2020. Resolució de 9 de setembre de 2019 del Director Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de València.