>Curs 2018/2019
Curs 2018/2019 2019-01-23T09:47:07+00:00

Escolarització de l’alumnat en els ensenyaments bàsics 2018-2019

L’ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta. Comprén l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria i comprén deu anys d’escolaritat, dels sis als setze, tenint dret l’alumnat a romandre cursant les dites ensenyances fins als divuit anys. Cada curs escolar mitjançant Resolució de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València publicada en el D.O.C.V, es determina el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Terminis

El període ordinari de sol·licitud de plaça escolar en educació primària, educació secundària obligatòria i segon cicle d’educació infantil es desenvolupa directament en els centres en el període que marca la Resolució esmentada anteriorment.

Finalitzat este procés les  sol·licituds han de presentar-se en els centres on els pares/mares, tutors/tutores o representants legals desitgen cursar-les. Els centres informaran del procés i del calendari a seguir per a resoldre estes sol·licituds.

Durant el mes de juliol i fins al primer dia lectiu de cada curs escolar la sol·licitud, en els nivells d’Educació Infantil, segon cicle, i d’Educació Primària. es realitzarà directament en el centre amb vacants triat pels pares/mares, tutors/tutores o representants legals d’acord amb la zonificació escolar aprovada cada curs.  El mes d’agost  els centres romandran tancats.

Per a consultar les  vacants d’estos nivells  poden dirigir-se a qualsevol centre de la ciutat.

A partir d’eixa data, excepte excepcions si n’hi haguera,  l’adjudicació de lloc escolar en els nivells educatius citats passa a l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament una vegada que, l’Administració educativa competent passa informatitzats les dades actualitzades d’escolarització.

L’escolarització de l’Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) acabat el  període ordinari de sol·licitud.es du a terme en els centres seguint el procés i calendari establit. El mes d’agost  els centres romandran tancats.

Per a consultar les vacants poden dirigir-se a qualsevol centre de la ciutat.

L’escolarització de l’educació secundària obligatòria passa a l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament a partir d’octubre una vegada que l’Administració educativa competent passa informatitzats les dades actualitzades d’escolarització.

Oficina Municipal d’Escolarització, carrer Amadeo de Savoia, 11 i 13, Horari d’atenció de 8.30 a 13.30 hores de dilluns a divendres, excepte els dies festius.

Legislació del procés d’admissió de l’alumnat 2018-2019

DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, del director territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2018-2019, en l’àmbit competencial de la província de València. [2018/3153]

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l’escolarització de l’alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga 

Resolució del 14 de Març de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019. [2018/5369]

Calendari escolar

ESCOLARITZACIÓ

Calendari escolar Curs 2018 – 2019

DATES D’INICI I FINALITZACIÓ DEL CURS PER ETAPES EDUCATIVES:

 

Educació Infantil i Primària:
Inici: 10 de setembre de 2018
Finalització: 20 de juny del 2019

 

Educació Secundària Obligatòria i Batxiller
Inici: 10 de setembre de 2018
Finalització: 18 de juny del 2019

 

Formació Professional:
Inici: 10 de setembre de 2018
Finalització: 18 de juny del 2019

 

EXCEPCIONALMENT ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA:
Inici: 20 de setembre de 2018
Finalització: 14 de juny de 2019

 

Formació Professional Bàsica (segona oportunitat):
Inici: 10 de setembre de 2018
Finalització: 18 de juny de 2019

 

Formació de Persones Adultes:
Inici: 18 de setembre de 2018
Finalització: 14 de juny de 2019

 

Ensenyances Esportives Reglades i Artístiques:
Inici: 24 de setembre de 2018
Finalització: 18 de juny de 2019

 

Ensenyança d’Idiomes:
Inici: 1 d’octubre de 2018
Finalització: 25 de juny de 2019

 

VACACIONS DE NADAL I PASQUA, PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES:

Nadal: del 24 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos
Pasqua: del 18 d’abril  al 29 d’abril de 2019, ambdós inclosos

 

RESTA DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES PER MESOS:

OCTUBRE:
9 D’OCTUBRE: Dia de la Comunitat Valenciana.
12 D’OCTUBRE: Festa Nacional d’Espanya

NOVEMBRE:
1 DE NOVEMBRE: Festa de Tots Sants

DESEMBRE:
6 DE DESEMBRE: Dia de la Constitució

GENER:

22 DE GENER: Sant Vicent, patró de València

MARÇ:
19 DE MARÇ: Sant Josep.

MAIG:
1 DE MAIG: Festa del treball

 

FESTIUS LOCALS A EFECTES ESCOLARS:

2 de NOVEMBRE 2018

15 de MARÇ 2019

18 de MARÇ 2019