>Curs 2017/2018
Curs 2017/2018 2018-05-04T10:47:01+00:00

Escolarització de l’alumnat en els ensenyaments bàsics 2017-2018

L’ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta. Comprén l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria i comprén deu anys d’escolaritat, dels sis als setze, tenint dret l’alumnat a romandre cursant les dites ensenyances fins als divuit anys. Cada curs escolar mitjançant Resolució de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València publicada en el D.O.C.V, es determina el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Terminis

El període ordinari de sol·licitud de plaça escolar en educació primària, educació secundària obligatòria i segon cicle d’educació infantil es desenvolupa directament en els centres en el període que marca la Resolució esmentada anteriorment.

Finalitzat este procés, les  sol·licituds han de presentar-se en els centres coordinadors de cada zona fins a la data establida cada curs. Tots els centres de la ciutat han d’informar del centre coordinador de la seua zona, i de la data fins a la qual escolaritzen.

Durant el mes de juliol i fins al primer dia lectiu de cada curs escolar la matrícula en els nivells d’educació infantil, segon cicle, i d’educació primària es realitzarà directament en el centre amb vacants triat pels pares, d’acord amb la zonificació escolar aprovada cada curs. Per a consultar les  vacants d’estos nivells  poden dirigir-se a qualsevol centre de la ciutat, excepte el mes d’agost en què els centres romandran tancats.

A partir d’eixa data, llevat d’excepcions, si les hi haguera, l’adjudicació de lloc escolar en els nivells educatius citats passa a l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament, una vegada que l’Administració educativa haja passat a l’Ajuntament les dades definitives d’escolarització informatitzada.

L’escolarització en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) passa a l’Ajuntament a partir d’octubre.

Oficina Municipal d’Escolarització, carrer Amadeu de Savoia, 11 i 13. Horari d’atenció: de 8.30 a 13.30 hores de dilluns a divendres, excepte els dies festius.

Calendari escolar

DADES D’INICI I FINALITZACIÓ DEL CURS PER ETAPES EDUCATIVES

Educació Infantil i Primària:
Inici: 11 de setembre de 2017
Finalització: 22 de juny de 2018

Educació Secundària Obligatòria, Batxiller i Formació Professional:
Inici: 11 de setembre de 2017
Finalització: 20 de juny de 2018

Formació Professional Bàsica (segona oportunitat):
Inici: 14 de setembre de 2017
Finalització: 25 de juny de 2018

EXCEPCIONALMENT ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA:
Inici: 21 de setembre de 2017
Finalització: 18 de juny de 2018

Formació de Persones Adultes:
Inici: 18 de setembre de 2017
Finalització: 15 de juny de 2018

Ensenyances Esportives Reglades i Artístiques:
Inici: 18 de setembre de 2017
Finalització: 13 de juny de 2018

Ensenyança d’Idiomes:
Inici: 2 d’octubre de 2017
Finalització: 27 de juny de 2018

VACACIONS DE NADAL I PASQUA, PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES:

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos
Pasqua: del 29 de marçl al 9 d’abril de 2018, ambdós inclosos

RESTA DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES PER MESOS:

OCTUBRE:
9 D’OCTUBRE: Dia de la Comunitat Valenciana.
12 D’OCTUBRE: Dia de la Hispanitat

NOVEMBRE:
1 DE NOVEMBRE: Festa de Tots Sants

DESEMBRE:
6 DE DESEMBRE: Dia de la Constitució
8 DE DESEMBRE: Dia de la Immaculada Concepció

GENER:

22 DE ENERO: Sant Vicent Martir, patró de la ciutat de València

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2018

MARÇ:
19 DE MARÇ: Sant Josep.

MAIG:
1 DE MAIG: Festa del treball

FESTIUS LOCALS A EFECTES ESCOLARS:
7 DE DESEMBRE DE 2017
15 i 16 DE MARÇ DE 2018