Com participar

Qui pot participar

Tots els Centres Educatius de la ciutat de València que reunisquen les condicions especificades en cada programa i que complisquen amb els següents requisits.

Com sol·licitar-ho:

 • Emplenant i remetent el formulari de sol·licitud de participació a través de la Web.
 • Emplenant una sol·licitud per a cada grup/aula.
 • En determinats programes o campanyes pot variar la manera de sol·licitud, s’ha de parar atenció a les observacions concretes de cada programa.

Data de sol·licitud:

 • En termes generals, els terminis per als programes o propostes educatives: del 2 al 30 de setembre de 2019. Pot succeir que determinats programes patisquen variacions en la data de sol·licitud.
 • La data per a participar en cada Campanya, s’especificarà a través de la difusió de les “Bases” i en la pròpia pàgina Web de la campanya o concurs.
 • La data per a participar en determinats projectes d’innovació educativa, o projectes nous que sorgisquen al llarg del curs, es comunicarà  prèviament al seu desenvolupament als centres, tant per correu electrònic com per la web de l’Ajuntament.
 • La sol·licitud d’un programa no implica la concessió d’aquest.

Concessió d’activitats:

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a la concessió de les activitats. Els criteris per a l’adjudicació de sol·licituds poden variar segons el Servei i/o entitat de què depenguen.

Durant el curs 2019/20 el Servei d’Educació intentarà atorgar la totalitat de sol·licituds rebudes d’aquelles propostes que li són pròpies,  sempre que es complisquen els criteris específics establits per a la realització de cada activitat.

Cas que no fora possible s’atorgaran tenint en compte:

 • Percentatge d’alumnat d’educació compensatòria que tinga el centre, atenent així aquelles famílies en situació de vulnerabilitat o amb dificultats socioeconòmiques.
 • Titularitat del centre educatiu que donarà lloc al següent ordre de prioritats:
  • 1r. Centres públics.
  • 2n. Centres privats concertats.
  • 3r. Centres privats.
 • Justificació de la sol·licitud realitzada pel Centre, dins de la seua “Programació General Anual” -P.G.A.-.

La notificació de la concessió d’activitats al centre educatiu es remetrà, en termes generals, al correu electrònic del centre.

Realització d’activitats

Per a la correcta realització de les activitats sol·licitades per part dels centres educatius s’ha establit el següent protocol.

El centre al qual se li concedeix algun programa es compromet a:

 • Col·laborar en el bon desenvolupament de les activitats.
 • Assumir les condicions específiques indicades en cada programa.
 • Facilitar al professorat responsable de la disponibilitat necessària per a la realització i/o participació en/de l’activitat educativa
 • Incorporar aquestes activitats en la PGA i en la Memòria Anual del curs 2019-2020.
 • Informar les famílies i reflectir en la documentació necessària les activitats concedides per part de l’Ajuntament de València, fent constar la seua gratuïtat, o si escau, les condicions econòmiques particulars.
 • Assenyalar en la difusió que es realitze de les activitats atorgades que han sigut concedides per l’Ajuntament de València.
 • En els programes dependents del Servei d’Educació, el centre es compromet a nomenar un responsable del centre que siga coneixedor, tant de les activitats sol·licitades per aquest, com del protocol d’actuació de l’Ajuntament. Aquest nomenament haurà de ser remés a la Secció Projectes Educatius  sccproyectosed@valencia.es una vegada li siga informat per la mateixa de la totalitat de sol·licituds realitzades pel centre.

El professorat al qual se li concedeix algun programa es compromet a:

 • Responsabilitzar-se del seu grup durant el desenvolupament del programa: aula o visita/itinerari.
 • És imprescindible la seua presència activa durant tota l’activitat.
 • En els programes dependents del Servei d’Educació, el professorat al qual se li concedeix algun programa es compromet a:
  • A la recepció del correu electrònic enviat des de la Secció Projectes Educatius, notificant el calendari i horari d’execució, confirmar la seua participació a sccproyectosed@valencia.es en el termini màxim de cinc dies. Passat aquest període sense confirmar l’assignació per part del centre educatiu s’anul·larà la concessió de l’activitat educativa.
  • Cas que per raons justificades, s’hagen de sol·licitar variacions o anul·lacions d’una petició ja concedida, hauran de comunicar-se com més prompte millor, i com a mínim amb 5 dies d’antelació a la data de realització de l’activitat.
  • A la finalització de cada programa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació

L’incompliment del present protocol donarà lloc a les actuacions pertinents per part de l’Ajuntament.

Abreviatures referents a etapa, cicle i nivell educatiu per a realitzar la sol·licitud:

Nivells educatius
Sigles Significat
EI3 1r Educació Infantil 3 anys
EI4 2n Educació Infantil 4 anys
EI5 3r Educació Infantil 5 anys
EP1 1r Educació Primària
EP2 2n Educació Primària
EP3 3r Educació Primària
EP4 4t Educació Primària
EP5 5é Educació Primària
EP6 6é Educació Primària
ESO1 1r Educació Secundària
ESO2 2n Educació Secundària
ESO3 3r Educació Secundària
ESO4 4t Educació Secundària
CEE Educació Especial
FPB Formació Professional Bàsica
BC1 1r Batxiller
BC2 2n Batxiller
CFS Cicles formatius
EAI Ensenyaments artístics i idiomes
PRF Professorat
FPA Formació permanent d’adults
AMPA AMPA
TC Tot centre
UP Universitat Popular

Altra informació:

 • El cost dels desplaçaments anirà a càrrec dels participants.
 • Quan, per les característiques del seu grup, es considere convenient algun aclariment o modificació, es contactarà amb la tècnica o el tècnic responsable del programa.