>Com participar
Com participar 2017-12-22T13:18:56+00:00

Com participar

Qui pot participar
Tots els centres educatius de la ciutat de València que reunisquen les condicions especificades en cada programa.

Com sol·licitar-ho:
– Cal omplir i remetre el formulari de sol·licitud de participació a través de la web.
– Cal omplir una sol·licitud per a cada grup/aula.

Data de sol·licitud:
– Terminis per als programes o propostes educativesde l’1 al 30 de setembre de 2017.
– La data per a participar en cada Campanya, s’especificarà a través de la difusió de les “Bases” en la pàgina Web.
– Al llarg del curs podran aparèixer nous “Projectes d’Innovació Educativa”, si fos així, es comunicarà prèviament al seu desenvolupament als centres tant per correu electrònic com per la Web de l’Ajuntament.
La sol·licitud d’un programa no implica la seua concessió.

Concessió d’activitats:
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a la concessió de les activitats tenint en compte:
– Justificació de la sol·licitud realitzada pel centre, dins de la seua Programació General Anual -PGA.
– Percentatge d’alumnat d’educació compensatòria que tinga el centre, de forma que així s’atenga aquelles famílies en situació de desavantatge social o amb dificultats socioeconòmiques.
– Nombre de grups planificats per programa, fins a completar-lo.
– Criteris  específics per a la realització  de cada activitat establits en cada proposta educativa.

Abreviatures referents a etapa, cicle i nivell educatiu per a realitzar la sol·licitud:

Nivells educatius
Sigles Significat
EI3 1r Educació Infantil 3 anys
EI4 2n Educació Infantil 4 anys
EI5 3r Educació Infantil 5 anys
EP1 1r Educació Primària
EP2 2n Educació Primària
EP3 3r Educació Primària
EP4 4t Educació Primària
EP5 5é Educació Primària
EP6 6é Educació Primària
ESO1 1r Educació Secundària
ESO2 2n Educació Secundària
ESO3 3r Educació Secundària
ESO4 4t Educació Secundària
CEE Educació Especial
F.P.B Formació Professional Bàsica
BC1 1r Batxiller
BC2 2n Batxiller
CFS Cicles formatius
EAI Ensenyaments artístics i idiomes
PRF Professorat
FPA Formació permanent d’adults
AMPA AMPA
TC Tot centre
UP Universitat Popular

Altres informacions:
-El cost dels desplaçaments anirà a càrrec dels participants.
-Quan, per les característiques del seu grup, es considere convenient algun aclariment o modificació, es contactarà amb la tècnica o el tècnic responsable del programa.