>Com participar
Com participar 2018-07-18T09:02:21+00:00

Com participar

Qui pot participar

Tots els centres educatius de la ciutat de València que reunisquen les condicions especificades en cada programa.

Com sol·licitar-ho:

 • Cal omplir i remetre el formulari de sol·licitud de participació a través de la web.
 • Cal omplir una sol·licitud per a cada grup/aula.
 • En determinats programes o campanyes pot variar la manera de sol·licitud, es deu parar esment a les observacions concretes de cada programa.

Data de sol·licitud:

 • En termes generals, els terminis per als programes o propostes educatives: de l’1 al 30 de setembre de 2018. Pot succeir que determinats programes patisquen variacions en la data de sol·licitud.
 • La data per a participar en cada Campanya s’especificarà a través de la difusió de les “Bases” i en la pròpia pàgina web d’informació de la campanya o concurs.
 • La data per a participar en determinats projectes d’innovació educativa, o projectes nous que sorgisquen al llarg del curs, es comunicarà prèviament al seu desenvolupament als centres tant per correu electrònic com per la web de l’Ajuntament.
 • La sol·licitud d’un programa no implica la concessió del mateix.

Concessió d’activitats:

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a la concessió de les activitats. Els criteris per a l’adjudicació de sol·licituds poden variar segons la Regidoria i/o entitat que depenguen.

Durant el curs 2018/19 la Regidoria d’educació intentarà atorgar la totalitat de sol·licituds rebudes d’aquelles propostes que li són pròpies. Cas que no fóra possible s’atorgaran tenint en compte:

 • Justificació de la sol·licitud realitzada pel centre, dins de la seua Programació General Anual –PGA.
 • Percentatge d’alumnat d’educació compensatòria que tinga el centre, atenent així a aquelles famílies en situació de desavantatge social o amb dificultats socioeconòmiques.
 • Nombre de grups planificats per programa, fins a completar-ho.
 • Criteris específics per a la realització de cada activitat, establits en cada proposta educativa.

La notificació de la concessió d’activitats al centre educatiu es remetrà, en termes generals, al correu electrònic del centre.

El professorat al que se li concedeix un programa es compromet a:

 • Col·laborar en el bon desenvolupament de l’activitat.
 • Assumir les condicions específiques indicades en cada programa.
 • Responsabilitzar-se del seu grup durant el desenvolupament del programa: aula o visita/itinerari.
 • És imprescindible la seua presència durant tota l’activitat.

A més de l’anteriorment exposat, en els programes propis de la Regidoria d’Educació, el professorat haurà de:

 • Confirmar la seua participació a  sccproyectosed@valencia.es  en el termini màxim de cinc dies després de la recepció del correu electrònic enviat des de la Secció Projectes Educatius. Passat este període sense confirmar l’assignació per part del centre educatiu, s’anul·larà la concessió de l’activitat educativa.
 • Comunicar amb 5 dies d’antelació les variacions o anul·lacions de la seua petició.
 • Omplir i tornar omplit a la Secció de Projectes Educatius el qüestionari d’avaluació de qualitat del programa o activitat realitzada, a través del correu electrònic sccproyectosed@valencia.es

Abreviatures referents a etapa, cicle i nivell educatiu per a realitzar la sol·licitud:

Nivells educatius
Sigles Significat
EI3 1r Educació Infantil 3 anys
EI4 2n Educació Infantil 4 anys
EI5 3r Educació Infantil 5 anys
EP1 1r Educació Primària
EP2 2n Educació Primària
EP3 3r Educació Primària
EP4 4t Educació Primària
EP5 5é Educació Primària
EP6 6é Educació Primària
ESO1 1r Educació Secundària
ESO2 2n Educació Secundària
ESO3 3r Educació Secundària
ESO4 4t Educació Secundària
CEE Educació Especial
F.P.B Formació Professional Bàsica
BC1 1r Batxiller
BC2 2n Batxiller
CFS Cicles formatius
EAI Ensenyaments artístics i idiomes
PRF Professorat
FPA Formació permanent d’adults
AMPA AMPA
TC Tot centre
UP Universitat Popular

Altra informació:

 • El cost dels desplaçaments anirà a càrrec dels participants.
 • Quan, per les característiques del seu grup, es considere convenient algun aclariment o modificació, es contactarà amb la tècnica o el tècnic responsable del programa.